Browsing all articles tagged with where to catch.

Pokedex – Lapras 131

Pokedex – Lapras 131 

Kanto Region.

Continue reading...

Pokedex – Magikarp 129

Pokedex – Magikarp 129 

Kanto Region.

Continue reading...

Pokedex – Tauros 128

Pokedex – Tauros 128 

Kanto Region.

Continue reading...

Pokedex – Pinsir 127

Pokedex – Pinsir 127 

Kanto Region.

Continue reading...

Pokedex – Magmar 126

Pokedex – Magmar 126 

Kanto Region.

Continue reading...

Pokedex – Electabuzz 125

Pokedex – Electabuzz 125 

Kanto Region.

Continue reading...

Pokedex – Mr. Mime 122

Pokedex – Mr. Mime 122 

Kanto Region.

Continue reading...

Pokedex – Starmie 121

Pokedex – Starmie 121 

Kanto Region.

Continue reading...

Pokedex – Staryu 120

Pokedex – Staryu 120 

Kanto Region.

Continue reading...

Pokedex – Kangaskhan 115

Pokedex – Kangaskhan 115 

Kanto Region.

Continue reading...